HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Art. 1: Door hun toetreding tot de Vlaamse Vereniging voor Watersport Turnhout verbinden de leden er zich toe in te stemmen met het doel, de statuten, dit huishoudelijk reglement van de vereniging en het politiereglement “Domein de Melle” van de Stad Turnhout. Inbreuk hierop kan uitsluiting tot gevolg hebben, dit bij beslissing van het bestuur.

Art. 2: De vereniging beoogt liefhebbers van de watersport te verenigen in een geest van voornaamheid, kameraadschap en onderling dienstbetoon. De verschillende artikels die het onderwerp uitmaken van dit reglement werden getroffen met het oog op de veiligheid van de leden en het verzekeren van orde en tucht, nodig voor het bewaren van de goede werking van de club en de aangename ontspanning van alle leden. De club is enkel toegankelijk voor leden en hun genodigden.

Art 3: De toegang tot de inrichtingen is voorbehouden aan de leden in het bezit van een geldige lidkaart. Deze moet op aanvraag getoond worden. Elk lid kan de toelating bekomen, mits akkoord van een afgevaardigde van het bestuur, om een genodigde mee te laten zeilen, dit op eigen verantwoordelijkheid.

Art 4: Men kan slechts aansluiten na door het bestuur te zijn aanvaard, de verschuldigde bijdrage te hebben betaald en de nodig info te hebben overgemaakt aan het secretariaat.

Art. 5 De leden van het bestuur en hun afgevaardigden zijn belast met het toezicht op en rond het water. Gezien hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de goede orde, dienen hun aanwijzingen zonder tegenspraak opgevolgd te worden. Alle leden houden mede toezicht en brengen het bestuur of de afgevaardigden onmiddellijk op de hoogte van elke onregelmatigheid, of van het feit dat een zeiler of surfer in gevaar verkeert of hulp behoeft. De leden dienen het terrein rond het water en alle aanhorigheden rein en zindelijk te houden en de natuur te eerbiedigen. Het bestuur of zijn afgevaardigden zijn gemachtigd, ingeval van vastgestelde inbreuken, de schuldigen de verdere toegang tot het terrein te ontzeggen, dit in afwachting van een definitieve beslissing ter zake van het bestuur. Het bestuur verwacht van de leden de ruimste medewerking inzake de onderlinge verstandhouding tussen de leden, alsook hun medewerking inzake aanleg en onderhoud van de instellingen en de zindelijkheid ervan. Ons zeilwater ligt in een enig mooi natuurgebied. De bescherming ervan moet door alle leden ter harte genomen worden. Alle dieren en vooral watervogels en hun nestgebieden moeten met rust gelaten worden vooral in de broedtijd. Gebieden waar niet mag gevaren worden zullen aangeduid worden.

Art 6: De ouders houden toezicht over hun kinderen. Het is verboden putten te graven op het strand en het terrein. Wegens het gevaar van vertrekkende of terugkerende zeilboten of windsurfplanken is het niet toegelaten in het water te spelen.

Art. 7: Het clublokaal heeft uitsluitend tot doel onze leden een aangename zitplaats ter beschikking te stellen waar men gezellig onder elkaar kan vertoeven. De inboedel mag niet buiten het lokaal gebracht worden zonder toelating van het bestuur of een afgevaardigde. Elkeen zal er zorg voor dragen dat deze plaats onberispelijk zuiver en netjes wordt gehouden. De kleedplaats in de botenloods dient uitsluitend. voor het omkleden en niet voor het opbergen van kledingstukken. Voor wat in de kleedplaats achterblijft is ieder voor zich verantwoordelijk. Bedienen van bar en bergplaats mag slechts door aangeduide personen gebeuren. Het wegnemen van voorwerpen uit de bar is ten strengste verboden. Het onderhoud van het lokaal gebeurt door de gebruikende leden. W.C inrichting: de leden zullen begrijpen dat in deze plaats de meest strikte hygiënische voorzorgen in acht genomen moeten worden.

Art 8: Het betreden van de botenloods is in principe verboden. De leden die er een ligplaats kregen toegewezen voor hun boot en/of surfplank dienen het afzonderlijke reglement voor het gebruik van de loods na te leven. De loods is bestemd voor het opbergen van de clubboten en van het clubmateriaal. Voor zover er plaats beschikbaar heeft kunnen ligplaatsen toegewezen worden. Aanvragen dienen schriftelijk overgemaakt te worden aan het bestuur. Een wachtlijst is aangelegd. Het is alle leden verboden de loods te gebruiken voor het tijdelijk bergen van onderdelen van boten, trailers, zeilen, enz. De club is niet aansprakelijk voor brand, beschadiging of diefstal van de in de loods opgeborgen boten, windsurfplanken en toebehoren.

Art.9 Zwemmen is verboden, alsook het gebruik maken van drijvende voorwerpen als luchtmatrassen, autobanden, enz. Alle autoradio's en transistors moeten uitgeschakeld worden op het ganse terrein. Spelen op boten en surfplanken, op het strand of in het water is verboden. Een behoorlijke kleding is vereist, dit ook voor de kinderen. Niet zeilers of surfers verblijven op de daartoe voorbehouden plaatsen. Het is enkel toegelaten te wandelen over de bestaande weg rond het water. Het betreden van de bossen, oevers en stranden is verboden. Picknick is enkel toegelaten op de daartoe bestemde plaats bij het clubhuis. Alle afval, papieren, plastic en restanten moeten opgeruimd worden om thuis in eigen vuilbak gestort te worden( ook flessen en blikken). De steiger gelegen voor de botenloods dient steeds vrij te blijven voor de reddingsboten.

Art 1O Het bestuur zorgt ervoor dat zoveel mogelijk toezicht wordt gehouden. Af te raden is te gaan zeilen of surfen op dagen en uren dat de reddingdienst niet verzekerd is. Op eigen verantwoordelijkheid kunnen zeilen of surfen als er niemand ter plaatse is die in geval van gevaar of ongeval hulp kan bieden. 

Art. 11 De leden zeilen op eigen risico. Ieder booteigenaar of windsurfer is verplicht een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor zijn boot en/of zeilplank en het bewijs hiervan voor te leggen op vraag van het bestuur. De club is niet verantwoordelijk voor enige beschadiging, brand of diefstal van enig bezit van de leden, evenmin voor ongevallen.

Art. 12: Toegelaten typen boten: alle nationale en internationale klassen beneden de 6 m lengte. Andere boten kunnen toegelaten worden mits aanvraag en na goedkeuring van het bestuur. Het voeren van een zeilnummer is aangeraden op alle nationale en internationale klassen. De boten moeten onzinkbaar zijn of gemaakt worden.

Art. 13: De leden zijn onderworpen aan het decreet van de niet-betaalde sportbeoefenaar van 25-2-75, de antidopingswet van 2-4-65, het koninklijk besluit van 22-4-77, de voorschriften "Veilig op het water’ van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Sport Vlaanderen), en de voorschriften van de Laatste editie van het door het Koninklijk Belgisch Yachting Verbond (K.B.Y.V.) uitgegeven zeilreglement van de Internationale Yacht Racing Union (I.Y.R.U) en de wedstrijdbepalingen van V.V.W. Turnhout vzw. Als uitzondering op deze regel geldt dat de dienst of reddingsboten steeds voorrang hebben. Het dragen van een reddingsvest is verplicht. De boot of surfplank mag niet gebruikt worden door meer bemanningsleden dan voorzien door de constructeur. Alle zeilers en surfers moeten voldoende kunnen zwemmen. Het gebruik van een boot of plank als roei- of motorboot of als speeltuig buiten het reglementair zeilen of surfen is verboden. Het zogenaamde proefkapseizen is enkel toegelaten na aanvraag aan een afgevaardigde. Het is verboden zijn zeilboot of surfplank te laten gebruiken door niet leden. Alle leden die niet vertrouwd zijn met de zeilbegrippen, termen, voorrangsregels en seincodes, dienen zich zo snel mogelijk hieromtrent te documenteren teneinde alle onaangenaamheden te vermijden. Een onervaren zeiler of surfer mag slechts varen onder toezicht van een verantwoordelijke. Ingeval van nood of van vermoeidheid zijn de zeilers en surfers verplicht met beide armen te zwaaien om alzo beroep te doen op de reddingsdienst.

Art. 14: De motorboten mogen enkel bestuurd worden door personen aangeduid door het bestuur. De stuurlui zullen alle nodige risico’s qua snelheid, manoeuvres en voorrang vermijden en het broedgebied van de watervogels ontzien.

Art 15: Tijdens wedstrijden, lessen of oefeningen moet de niet deelnemende zeiler of surfer uit het vaargebied blijven en de aanwijzingen van de wedstrijdleider of lesgever opvolgen.

Art 16: Bij dreigend onweer, storm of ander mogelijk gevaar zijn alle zeilactiviteiten verboden. Het niet naleven van dit verbod wordt als een zware inbreuk op het reglement aanzien..

Art. 17: Het gebruik van de clubzeilboten wordt geregeld door de daartoe aangestelde afgevaardigde. Zijn aanwijzingen dienen stipt nageleefd. De clubboten en hun toebehoren dienen met alle mogelijke zorg behandeld te worden en na reiniging terug opgeborgen. Iedere nodige herstelling en elk verlies van enig toebehoren dient onmiddellijk gemeld. Aangerichte schade door fout of nalatigheid dient te worden vergoed.

Art. 18: De club leeft de privacy-regels na zoals opgenomen in een afzonderlijke privacy-verklaring gepubliceerd op de website. U geeft als lid dan ook toestemming dat wij de in artikel 3 van de privacy-verklaring opgesomde gegevens mogen verwerken.

Art. 19: Dit reglement vervangt alle voorgaande.

Het Bestuur.

versie 15/05/2021