Hoofdstuk IV - Maatregelen van toepassing op de waardevolle natuurgebieden

 De basistekst goedgekeurd in de gemeenteraad op datum voor 26 juni 2006, bekendgemaakt op datum van 27 juni

 • Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 25 juni 2007, bekendgemaakt op datum van 28 juni
 • Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 29 juni 2009, bekendgemaakt op datum van 30 juni
 • Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 6 september 2010, bekendgemaakt op datum van 13 september
 • Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 27 juni 2011, bekendgemaakt op datum van 28 juni
 • Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 30 december 2013, bekendgemaakt op datum van 9 januari
 • Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 27 juni 2016, bekendgemaakt op datum van 5 juli

 

Deel 1 Algemene bepalingen Artikel 1  Toepassingsgebied

Op bossen zijn het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 5

december 2008 (BS 4/02/2009) betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten van toepassing.

Deze politieverordening is van toepassing op de volgende waardevolle natuurgebieden, met uitzondering van de delen die beschermd zijn door hogere wetgeving11 :

Het openbaar domein "De Melle".

 

Artikel 2

Tenzij ter plaatse anders aangeduid of in geval van vergunning van de burgemeester, is het in de waardevolle natuurgebieden11 opgesomd in artikel 1 verboden:

1°     gemotoriseerd vervoer met uitzondering van het plaatselijk verkeer zoals bedoeld in artikel 2.47' 20 van het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;

2°   reclame te maken op welke wijze ook;

3° in het wild levende diersoorten121 opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te vangen of te doden, met uitzondering van de toegelaten jacht; hun eieren opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten, voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te vernielen of te beschadigen;

4° het terrein op geringe hoogte te overvliegen of er te landen met vliegtuigen, helikopters en andere gemotoriseerde luchtvaartuigen van om het even welke aard.

50 afsluitingen te beklimmen;

6’     enige handelsactiviteit uit te oefenen behoudens voorafgaande toelating van de burgemeester; 7° om geluidstoestellen zoals radio's te gebruiken, uitgezonderd muziekdragers met“oortjes”;


" De gemeenten sommen in artikel 1 de waardevolle natuurgebieden op waarvoor ze dit hoofdstuk van toepassing willen maken. In deel 2 van dit hoofdstuk kunnen nog bijkomende of afwijkende bepalingen opgenomen worden eigen aan ieder waardevol natuurgebied. Dit hoofdstuk is, in tegenstelling tot vorig hoofdstuk, bedoeld voor die waardevolle natuurgebieden waar de gemeenteraad toch de wandelaars, fietsers, mountainbikers, ruiters en andere bezoekers wenst toe te Iaten mits respect voor een aantal regels.

11 Dit hoofdstuk is alleen van toepassing op waardevolle natuurgebieden zoals gedefinieerd in artikel 1, die dus niet onder het bosdecreet vallen. De gemeenteraad is dus niet bevoegd voor de bossen en natuurreservaten bepaald in het bosdecreet.

120 Het artikel 2.47 van de wegcode stelt: "De opschriften "uitgezonderd plaatselijk verkeer" of "plaatselijke bediening" duiden op een openbare weg die slechts toegankelijk is voor de voertuigen van de bewoners van die straat en van hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen; ook voertuigen voor onderhoud en toezicht, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, de prioritaire voertuigen bedoeld in artikel 37 en fietsers en ruiters, hebben er zonder uitzondering toegang.

121 vogels geldt het koninklijk besluit van 09 september 1981 (BS 31/10/1981) betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest waarop correctionele straffen staan zoals bedoeld in artikel 12 van dat koninklijk besluit.

8°    het terrein op eender welke manier te verontreinigen;
9°    te varen of om het even welke watersport te beoefenen; 10°     te vissen of dieren te vangen of achter te Iaten;

11°       open vuren aan te leggen of barbecues te houden; 12°       te kamperen of er de nacht door te brengen;

13°       de bevroren waters te betreden; 14°     te zwemmen.

Deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op activiteiten nodig voor het beheer en de bewaking. Artikel 3

De toegang tot de waardevolle natuurgebieden kan beperkt worden in plaats en tijd. De bezoekers moeten zich gedragen naar de richtlijnen die hen door middel van aanwijzingen op borden of door enig ander middel ter kennis worden gebracht.

Artikel 4

Opgeheven ingevolge advies van ABBA (gemeenteraad is niet bevoegd voor fauna en flora, art. 135 NGW). Artikel 5

Elke beschadiging of vervreemding geeft aanleiding tot de betaling van een vergoeding gelijk aan de herstellingskosten of kosten van de vervanging van het beschadigde en / of vervreemde goed.

Artikel 6       Sancties

Inbreuken op de artikelen 2 en 3 worden gestraft met een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350

euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Indien een overtreding van dit hoofdstuk werd begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig, tenzij de titularis binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de kennisgeving van de inbreuk of uiterlijk tijdens het verhoor door de politie, de volledige identiteit van de bestuurder aan de politie meedeelt.

Artikel 7       Plaatsverbod’**

In geval van een nieuwe inbreuk binnen de vier maanden na datum van een vorige inbreuk op de artikelen 2 of 3, kan de burgemeester bovendien, een plaatsverbod opleggen van een maand, tweemaal hernieuwbaar, tot de waardevolle natuurgebieden zoals opgesomd in artikel 1, conform artikel 134sexies NGW Dit plaatsverbod is een preventieve maatregel om ordeverstoring naar de toekomst te voorkomen.

Indien betrokkene van de mogelijkheid gebruik wenst te maken om vooraf gehoord te worden in zijn middelen van verdediging, wordt hij gehoord door de burgemeester of de persoon die hiertoe werd gemachtigd door de burgemeester.

Het plaatsverbod kan slechts opgelegd worden hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij door overhandiging tegen ontvangstbewijs, hetzij bij deurwaardersexploot.

122 Zie omzendbrief VIII/BIV/2006/0M 0verlRecr/ betreffende de overlast in recreatiedomeinen van de minister van Binnenlandse Zaken. Blz 3, punt “toegangsverbod”. Dit toegangsverbod wordt in rechte gebaseerd op de artikelen 133 en 135 van de nieuwe gemeentewet, alsmede op basis van artikel 7 van dit hoofdstuk.

Het toegangsverbod motiveert de duur ervan, de aanvangsdatum, de precieze plaats, de uren waarbinnen het verbod geldt alsmede de eventuele uitzonderingen. Het toegangsverbod dient proportioneel te zijn in verhouding tot de gepleegde feiten.

De aanwezigheid binnen het terntorium en binnen de uren zoals bepaald in het plaatsverbod, wordt sowieso beschouwd als een ordeverstoring zoals bedoeld in artikel 31.3° van de wet op het politieambt.

Het negeren van het plaatsverbod wordt gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerde§arig is.

Deel 2     Specifieke bepalingen voor het openbaar domein “De Melle”

Artikel 8

Onverminderd de wetgeving inzake milieu en open ruimten, zijn de hierna volgende bepalingen van toepassing op het openbaar domein “ De Melle “, zoals vervat in de concessieovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de stad Turnhout en goedgekeurd door de gemeenteraad dd.7 november 1994.

De hierna volgende bepalingen zijn niet van toepassing op de maatregelen die kaderen in het beheer van en het toezicht op het domein door het Agentschap voor Natuur en Bos en de stad Turnhout.

Artikel 9

Het domein “De Melle “is gedurende het ganse jaar gratis toegankelijk voor wandelaars op de voorziene wegen en wandelpaden.

Bepaalde wegen of wandelpaden kunnen tijdelijk of permanent voor het publiek worden afgesloten op initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Artikel 10

Het is in het domein, behoudens een voorafgaande schriftelijke machtiging van de beheerscommissie, verboden:

 • de aangeduide wandelpaden te verlaten, met uiQondering van de parking, de ligweide en de hengelzones;
 • zich in het water te begeven;
 • boten te verankeren of vast te leggen, elders dan op de daartoe aangewezen plaatsen;
 • om gemotoriseerde vaartuigen te gebruiken;
 • planken of vlonders aan te brengen;
 • voertuigen en rijwielen te gebruiken behalve op de toegangswegen en de parking;
 • toestellen te gebruiken die eender welk hoorbaar geluid voortbrengen;
 • andere watersporten of -activiteiten te beoefenen dan vermeld in 12 ;
 • dieren en planten te introduceren;

Deze machtiging dient schriftelijk en ten minste 2 maanden voor de aanvang van de activiteit te worden aangevraagd bij de stedelijke sportdienst. De beheerscommissie kan in de machtiging bijkomende voorwaarden opleggen.

Artikel 11

Bij niet naleving van de voorwaarden vermeld in de machtiging :

 • kan de burgemeester de machtiging onmiddellijk intrekken;
 • kunnen de bevoegde politiediensten eveneens de nodige maatregelen nemen om de gemachtigde activiteit geheel of gedeeltelijk te doen

Artikel 12

Het is in het domein “ De Melle “altijd verboden :

 • planten op gelijk welke manier (mechanisch, chemisch, ...) te beschadigen of weg te nemen en dieren te storen;
 • water te nemen, te onttrekken, te bevuilen of te lozen;
 • papier en afval achter te Iaten buiten de op de daarvoor voorziene plaatsen, en/of vuilnis testorten;
 • viswedstrijden in te richten;
 • om huisdieren (o.m. honden, paarden,...) binnen te brengen;
 • te schaatsen of zich op het ijs te begeven, te waterfietsen, te waterskiën of te jet-skiën;
 • miniatuurvliegtuigjes en -bootjes te gebruiken;
 • drijvende spelelementen te gebruiken;

Artikel 13

Op het watervlak zijn enkel toegelaten en dit alleen binnen de zones zoals deze afgebakend zijn op het hierbijgevoegde plan :

 • in viszone 1 en 2 : hengelen vanaf de rand van het water, overeenkomstig de bepalingen van de wet op de riviervisserij en alleen van zonsopgang tot zonsondergang;
 • in zone 1 : plankzeilen of surfen, kleinzeilerij en diepzeeduiken;
 • in zone 2 : en enkel toegankelijk van 1 juni tot 1 oktober, kleinzeilerij en

Artikel 14

De in zone 1 en zone 2 vermelde watersportactiviteiten mogen ENKEL door gebruiksgerechtigde verenigingen, mits een door de stad Turnhout goedgekeurde onderlinge overeenkomst met betrekking tot een beperkt gebruik van het watervlak beoefend worden.

Artikel 15

De gebruiksgerechtigde verenigingen moeten op het domein in het bezit zijn van een kopie van deze overeenkomst, alsook van een door de beheerscommissie goedgekeurd clubreglement.

Artikel 16     Sancties

Inbreuken op de artikelen 10, 11, 12, 13, 14 en 15 worden gestraft met een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.