Uittreksel uit het Uniform gemeentelijke politieverordening

versie 2010/1 (blz 132 - 135)

Hoofdstuk IV Maatregelen van toepassing op de waardevolle natuurgebieden
- De basistekst goedgekeurd in de gemeenteraad op datum voor 26 juni 2006, bekendgemaakt op datum van27 juni 2006.
- Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 25 juni 2007, bekendgemaakt op datum van 28 juni 2007.
- Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 29 juni 2009, bekendgemaakt op datum van 30 juni 2009.
- Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 6 september 2010, bekendgemaakt op datum van 13september 2010.

Deel 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepassingsgebied
Op bossen zijn het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 (BS 4/02/2009) betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten van toepassing. Deze politieverordening is van toepassing op de volgende waardevolle natuurgebieden, met uitzondering van de delen die beschermd zijn door hogere wetgeving: 1
• Het openbaar domein “De Melle”.

Artikel 2
Tenzij ter plaatse anders aangeduid, is het in de waardevolle natuurgebieden opgesomd in artikel 1 verboden:
- 1° gemotoriseerd vervoer met uitzondering van het plaatselijk verkeer zoals bedoeld in artikel 2.47 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;
- 2° reclame te maken op welke wijze ook;
- 3° in het wild levende diersoorten 3 opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te vangen of te doden, met uitzondering van de toegelaten jacht; hun eieren opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten, voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te vernielen of te beschadigen;
- 4° het terrein op geringe hoogte te overvliegen of er te landen met vliegtuigen, helikopters en andere gemotoriseerde luchtvaartuigen van om het even welke aard.
Deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op activiteiten nodig voor het beheer en de bewaking.

Artikel 3
De toegang tot de waardevolle natuurgebieden kan beperkt worden in plaats en tijd. De bezoekers moeten zich gedragen naar de richtlijnen die hen door middel van aanwijzingen op borden of door enig ander middel ter kennis worden gebracht.

Artikel 4
Indien het noodzakelijk geacht wordt de fauna en flora bijkomend te beschermen, kan het college van burgemeester en schepenen bijkomende beperkingen in plaats en tijd opleggen.

1 De gemeenten sommen in artikel 1 de waardevolle natuurgebieden op waarvoor ze dit hoofdstuk van toepassing willen maken. In deel 2 van dit hoofdstuk kunnen nog bijkomende of afwijkende bepalingen opgenomen worden eigen aan ieder waardevol natuurgebied. Dit hoofdstuk is, in tegenstelling tot vorig hoofdstuk, bedoeld voor die waardevolle natuurgebieden waar de gemeenteraad toch de wandelaars, fietsers, mountainbikers, ruiters en andere bezoekers wenst toe te laten mits respect voor een aantal regels.

2 Het artikel 2.47 van de wegcode stelt: “De opschriften "uitgezonderd plaatselijk verkeer" of "plaatselijke bediening" duiden op een openbare weg die slechts toegankelijk is voor de voertuigen van de bewoners van die straat en van hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen; ook voertuigen voor onderhoud en toezicht, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, de prioritaire voertuigen bedoeld in artikel 37 en fietsers en ruiters, hebben er zonder uitzondering toegang.”

3 Voor vogels geldt het koninklijk besluit van 09 september 1981 (BS 31/10/1981) betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest waarop correctionele straffen staan zoals bedoeld in artikel 12 van dat koninklijk besluit.

Artikel 5
Elke beschadiging of vervreemding geeft aanleiding tot de betaling van een vergoeding gelijk aan de herstellingskosten of kosten van de vervanging van het beschadigde en / of vervreemde goed.

Artikel 6 Sancties
Inbreuken op de artikelen 2 en 3 worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 Euro.

Indien een overtreding van dit hoofdstuk werd begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig, tenzij de titularis binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de kennisgeving van de inbreuk of uiterlijk tijdens het verhoor door de politie, de volledige identiteit van de bestuurder aan de politie meedeelt.

Artikel 7 Toegangsverbod 4
In geval van een nieuwe inbreuk binnen de vier maanden na datum van een vorige inbreuk op de artikelen 2 of 3, kan de burgemeester bovendien, een toegangsverbod van maximum vier maanden opleggen tot de waardevolle natuurgebieden zoals opgesomd in artikel 1. Dit toegangsverbod is een preventieve maatregel om ordeverstoring naar de toekomst te voorkomen.

Het toegangsverbod kan slechts opgelegd worden nadat de betrokken persoon vooraf, bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, in kennis werd gesteld van het voornemen van de burgemeester om een dergelijk toegangsverbod op te leggen, alsook van de mogelijkheid om zijn bemerkingen ter zake ter kennis te brengen van het bestuur.

De betrokkene wordt de mogelijkheid geboden om vooraf gehoord te worden in zijn middelen van verdediging. Indien betrokkene van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt hij gehoord door de burgemeester of de persoon die hiertoe werd gemachtigd door de burgemeester.

Het toegangsverbod kan slechts opgelegd worden hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij door overhandiging tegen ontvangstbewijs, hetzij bij deurwaardersexploot.

De aanwezigheid binnen het territorium en binnen de uren zoals bepaald in het toegangsverbod, wordt sowieso beschouwd als een ordeverstoring zoals bedoeld in artikel 31.3° van de wet op het politieambt.

Het negeren van het toegangsverbod wordt gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 250 Euro.

Deel 2 Specifieke bepalingen voor het openbaar domein “De Melle”

Artikel 8
Onverminderd de wetgeving inzake milieu en open ruimten, zijn de hierna volgende bepalingen van toepassing op het openbaar domein “ De Melle “, zoals vervat in de concessieovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de stad Turnhout en goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 7 november 1994.
De hierna volgende bepalingen zijn niet van toepassing op de maatregelen die kaderen in het beheer van en het toezicht op het domein door het Agentschap voor Natuur en Bos en de stad Turnhout.

Artikel 9
Het domein “ De Melle “ is gedurende het ganse jaar gratis toegankelijk voor wandelaars op de voorziene wegen en wandelpaden. Bepaalde wegen of wandelpaden kunnen tijdelijk of permanent voor het publiek worden afgesloten op initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos.

4 Zie omzendbrief VIII/BIV/2006/OM OverlRecr/ betreffende de overlast in recreatiedomeinen van de minister van Binnenlandse Zaken. Blz 3, punt “toegangsverbod”. Dit toegangsverbod wordt in rechte gebaseerd op de artikelen 133 en 135 van de nieuwe gemeentewet, alsmede op basis van artikel 7 van dit hoofdstuk.

Het toegangsverbod motiveert de duur ervan, de aanvangsdatum, de precieze plaats, de uren waarbinnen het verbod geldt alsmede de eventuele uitzonderingen. Het toegangsverbod dient proportioneel te zijn in verhouding tot de gepleegde feiten.

Artikel 10
Het is in het domein, behoudens een voorafgaande schriftelijke machtiging van de beheerscommissie, verboden:
- de aangeduide wandelpaden te verlaten, met uitzondering van de parking, de ligweide en de hengelzones;
- zich in het water te begeven;
- vuur te maken;
- boten te verankeren of vast te leggen, elders dan op de daartoe aangewezen plaatsen;
- om gemotoriseerde vaartuigen te gebruiken;
- planken of vlonders aan te brengen;
- enige verkoopsactiviteiten uit te voeren;
- voertuigen en rijwielen te gebruiken behalve op de toegangswegen en de parking;
- toestellen te gebruiken die eender welk hoorbaar geluid voortbrengen;
- andere watersporten of -activiteiten te beoefenen dan vermeld in art. 12 ;
- dieren en planten te introduceren;
Deze machtiging dient schriftelijk en ten minste 2 maanden voor de aanvang van de activiteit te worden aangevraagd bij de stedelijke sportdienst. De beheerscommissie kan in de machtiging bijkomende voorwaarden opleggen.

Artikel 11
Bij niet naleving van de voorwaarden vermeld in de machtiging :
- kan de burgemeester de machtiging onmiddellijk intrekken;
- kunnen de bevoegde politiediensten eveneens de nodige maatregelen nemen om de gemachtigde activiteit geheel of gedeeltelijk te doen stopzetten.

Artikel 12
Het is in het domein “ De Melle “ altijd verboden :
- planten op gelijk welke manier (mechanisch, chemisch, ...) te beschadigen of weg te nemen en dieren te storen;
- water te nemen, te onttrekken, te bevuilen of te lozen;
- papier en afval achter te laten buiten de op de daarvoor voorziene plaatsen, en/of vuilnis te storten;
- viswedstrijden in te richten;
- te kamperen;
- om huisdieren (o.m. honden, paarden,...) binnen te brengen;
- te schaatsen of zich op het ijs te begeven, te waterfietsen, te waterskiën of te jet-skiën;
- miniatuurvliegtuigjes en -bootjes te gebruiken;
- drijvende spelelementen te gebruiken;

Artikel 13
Op het watervlak zijn enkel toegelaten en dit alleen binnen de zones zoals deze afgebakend zijn op het hierbij gevoegde plan :
- in viszone 1 en 2 : hengelen vanaf de rand van het water, overeenkomstig de bepalingen van de wet op de riviervisserij en alleen van zonsopgang tot zonsondergang;
- in zone 1 : plankzeilen of surfen, kleinzeilerij en diepzeeduiken;
- in zone 2 : en enkel toegankelijk van 1 juni tot 1 oktober, kleinzeilerij en diepzeeduiken.

Artikel 14
De in zone 1 en zone 2 vermelde watersportactiviteiten mogen ENKEL door gebruiksgerechtigde verenigingen, mits een door de stad Turnhout goedgekeurde onderlinge overeenkomst met betrekking tot een beperkt gebruik van het watervlak beoefend worden.

Artikel 15
De gebruiksgerechtigde verenigingen moeten op het domein in het bezit zijn van een kopie van deze overeenkomst, alsook van een door de beheerscommissie goedgekeurd clubreglement.

Artikel 16 Sancties
Inbreuken op de artikelen 10, 11, 12, 13, 14 en 15 worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 Euro.

terug naar de vorige pagina